Info

Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije je dobrovoljna, nevladina, nedobitna, strukovna organizacija, u koju se udružuju muzičke i baletske škole Srbije, sa ciljem da se, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, objedine zajednički ciljevi, potrebe i interesi u oblasti muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja. Osnovana je 2010. godine. Pun naziv organizacije je Заједница музичких и балетских школа Србије/Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije/The Association of Music and Ballet Schools of Serbia. Skraćen naziv Zajednice je ЗМБШС/ZMBŠS. Ostvarivanje ciljeva i zadataka ZMBŠS vrši se preko delegata ili organa ZMBŠS, a zasniva se na principima sporazumevanja i dogovaranja, zajedničkom delovanju i saradnji, unapređivanju i usklađivanju delatnosti muzičkog i baletskog školstva, ravnopravnosti škola, članica Zajednice i njihovih predstavnika, ostvarivanju svestrane saradnje sa drugim udruženjima, organizacijama i zajednicama, koja doprinosi razvoju muzičkog i baletskog školstva i delatnosti, kao i humanizaciji društvenih odnosa, zaštiti prava i ugleda škola članica, stvaranju uslova da ciljevi i rezultati muzičkog i baletskog školstva postanu dostupni svim građanima, a naročito deci i omladini, unapređivanju međunarodne saradnje na planu muzičkog i baletskog školstva, vršenju i drugih poslova od interesa za škole članice Zajednice i društvo u celini.

The Association of Music and Ballet Schools of Serbia is a voluntary, non-governmental, non-profit, professional organization, which gathers music and ballet schools of Serbia, with the aim to, on the principles of reciprocity and solidarity, consolidate common goals, needs and interests in the field of music and ballet education and education in generally. It was founded in 2010. The full name of the organization is Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije (abbreviation ZMBSS). The realization of the objectives and tasks of ZMBSS is done through delegates and based on the principles of communication and consultation, joint action and cooperation, the promotion of activities of music and ballet gender schools, the members of the Association and their representatives, the realization of all-round cooperation with other associations, organizations and communities, contribution to the development of music and ballet education and activities, as well as the humanization of social relations, protection of the rights and reputation of the member schools, the creation of conditions that the objectives and results of music and ballet education becomes available to all citizens, especially children and youth, improving international cooperation in the field of music and ballet education, exercise and other activities of interest to the school members and society as a whole.


01Zajednica je po svojoj organizacionoj strukturi, načinu rada i finansiranja, jedinstvena organizacija muzičkih i baletskih škola Srbije, koja, kao takva, zastupa interese škola Srbije u okviru Evropske unije muzičkih škola/European Music School Union (EMU) i drugim asocijacijama. Na 40. Generalnoj skupštini evropske asocijacije, održanoj u Luksemburgu početkom maja 2015, delegat Zajednica Aleksandar Đurić izabran je za člana Predsedništva EMU.

02Članstvo u ZMBŠS je dobrovoljno. Pored škola sa statusom osnivača, u ZMBŠS se pod jednakim uslovima mogu učlaniti i sve druge muzičke i baletske škole Srbije. Škole, članice Zajednice grupisane su u okviru tri regionalna aktiva muzičkih škola i jednog aktiva baletskih škola Srbije. Od ukupno 76 muzičkih i baletskih škola, sve su članice Zajednice.

03Organi upravljanja Zajednice su Skupština, Predsedništvo i Nadzorni odbor. Predsedništvo Zajednice je kolektivni izvršni organ Skupštine Zajednice. Od 2014 godine, predsednik zajednice je Slađana Šegavčić, direktor Muzičke škole Davorin Jenko.

Zajednica ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i njenim Statutom.

 

Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
The Association of Music and Ballet Schools of Serbia
Račun
205-16956-48
Šifra delatnosti
9411
PIB
102060973
MBR
17248928
Predsednik
Slađana Šegavčić
Adresa
Miška Kranjca 7, 11090 Beograd

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima čiji je nosilac i koja zadržava Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

Loading...